...

Regulamin

[vc_row mobile_bg_img_hidden=\”no\” tablet_bg_img_hidden=\”no\” woodmart_parallax=\”0\” woodmart_gradient_switch=\”no\” row_reverse_mobile=\”0\” row_reverse_tablet=\”0\” woodmart_disable_overflow=\”0\” el_id=\”reg\”][vc_column][vc_column_text text_larger=\”no\”]

Regulamin Serwisu

[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=\”no\” el_class=\”mainPoint\” woodmart_inline=\”no\”]

1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Właścicielem jest

BEST-REVIEW LTD
85 GREAT PORTLAND STREET FIRST FLOOR
LONDON
ENGLAND W1W 7LT
73110 63990

1.2 Serwis internetowy dostępny jest pod adresem https://www.kup-komentarze.pl/

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) Warunki korzystania z serwisu,

b) Zasady przyjmowania zleceń,

c) Zasady dotyczące zarządzania danymi klienta,

d) Warunki reklamacji

1.4 Zmiana treści regulaminu:

a) Właścicielowi i administratorowi Serwisu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.

b) Propozycja zmiany zamieszczana jest na stronie internetowej oraz doręczana drogą elektroniczną dotychczasowym, zarejestrowanym klientom.

c) Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zamieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem pkt. 4.

d) Regulamin po dokonanych zmianach obowiązuje tylko tych klientów, którzy założą konto po wejściu zmian w życie, z zastrzeżeniem pkt. e.

e) Klienci, wobec których obowiązuje regulamin w brzmieniu przed wejściem w życie zmiany, mogą złożyć oświadczenie , w którym wyrażą wolę stosowania wobec nich Regulaminu w nowym brzmieniu.

1.5 Zgodnie z niniejszym regulaminem za konsumenta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jako konsument finalny nabywa produkt, użytkuje go lub stosuje.

1.6 Zgodnie z niniejszym regulaminem za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną lub prawną, która nabywa produkt, aby włączyć go do swojego procesu produkcyjnego lub przetwórczego lub w celu sprzedaży lub wykonywania usług.

2. Warunki Korzystania z serwisu

 

2.1 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać osoby posiadające konto w systemie  jak i osoby dokonujące zakupu bez konieczności logowania się w systemie.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie.

2.4 Konto danego klienta w systemie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem. W takim przypadku administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu takiego użytkownika włącznie z zablokowaniem jego hasła.

3. Zamówienia

 

3.1 Zamówień mogą dokonywać klienci posiadający konto w systemie jak i klienci niezalogowani.

3.2 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi/towaru i stanowi akceptację ceny.

3.3 Zasady przetwarzania danych osobowych klienta na potrzeby serwisu zostały określone w Polityce bezpieczeństwa.

3.4 Czas realizacji usługi jest liczony od godziny 16:00 każdego dnia roboczego, o ile do tej godziny nastąpiła pozytywna weryfikacja zamówienia.

3.5 Weryfikacja polega na sprawdzeniu poprawności wszystkich elementów zamówienia i potwierdzenia dokonania płatności za zamówienie.

3.6 Zamówienia w systemie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.7 Zamówienia weryfikowane są pod względem poprawności i dokonanej płatności do godziny 16:00 w dni powszednie. Zamówienia złożone po 16:00 w dzień powszedni weryfikowane są do 16:00 następnego dnia roboczego. Jeżeli zamówienie złożone jest po godzinie 16:00 w dniu powszednim, który poprzedza dzień wolny, weryfikacja następuje do godziny 16:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym. Zamówienia złożone w dni wolne – weryfikacja do 16:00 w dzień powszedni przypadający po dniu wolnym.

3.8 Realizacja zlecenia następuje po pozytywnej weryfikacji zamówienia.

3.9 Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy serwisem a klientem.

4.0 Gwarancja obowiązuje na każdą opinie przez 3 miesiące. Nie ponosimy odpowiedzialności po tym czasie.

4.1 Jeżeli opinia została nieusunięta to zamieniamy na inną usługę, którą może wybrać klient.

4. Płatności

 

4.1 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie ich składniki, w szczególności cła i podatki ( w tym podatek od towarów i usług).

4.2 Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w systemie w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Faktura VAT lub paragon wystawiane są do każdego zamówienia i wysyłane są wraz z przesyłką.

4.3 Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie w formie płatności dokonanej równolegle ze złożeniem zamówienia.

4.4 Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem płatności serwisu.

4.5 Płatność może być realizowana za pośrednictwem systemu płatności kartą płatniczą

5. Reklamacje

 

5.1 Dochodzenie w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi winno nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Reklamacja winna zawierać:

a) oznaczenie klienta ( imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji,

c) żądanie klienta w związku z reklamacją,

d) uzasadnienie reklamacji wraz z opisem zaistniałego zdarzenia

5.2 Reklamacje składane są za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny kontakt@kup-komentarze.pl

5.3 Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpływu do siedziby.

5.4 W przypadku, gdy reklamacja zawiera niepełne informacje, zwróci się do klienta o dodatkowe wyjaśnienia.

5.5 Wszystkie spory powstałe na tle wykonywania umowy o świadczenie usług, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejscowości LONDYN.

5.6 W przypadku uznania reklamacji w jej następstwie Zleceniodawcy przysługuje darmowe zlecenie z usług oferowanych przez Zleceniobiorcę.

5.7 Jeżeli opinia została nieusunięta to zamieniamy na inną usługę, którą może wybrać klient.

                                                                                                 6. Odpowiedzialność

 

6.1 Administrator Serwisu oświadcza, że Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z portalami i platformami, na których zamieszcza opinie i komentarze.

6.2 Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu lub brakiem funkcjonowania Serwisu.

6.3 Serwis realizuje zamówienie wyłącznie w oparciu o przekazane przez Klienta dane. Serwis nie weryfikuje w żaden sposób przekazanych danych. W przypadku przekazania przez Klienta danych błędnych, niekompletnych bądź nierzetelnych Serwis nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenie i brak skuteczności zamówienia. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.

6.4 Klient musi przekazać Serwisowi poprawny link lub nazwę profilu do wybranego serwisu społecznościowego. Przekazana treść (profil, post, film) musi być w pełni publiczna dla osób trzecich tak aby operator realizujący zamówienie wykonał je prawidłowo.

6.5 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze klienta oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

6.6 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez klientów.

6.7 Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart